DATASKYDDSFÖRORDNING

Typ av uppgifter
Namn, Telefonnummer, Mailadresser
Ändamålen
Att personuppgiftsbiträdet för den personuppgiftsansvariges räkning ska kunna utföra uppdraget och de tjänster som är beskrivna i eller en följd av uppdragsavtalet. Kan även vara för hantering av bokföringskrav.
 
Källan
Skickade och mottagna mail-konversationer
Rättsliggrund
Intresseavvägning och fullgörande av avtal
Geografi
Alla personuppgifter lagras av Microsoft som underbiträde inom EU.
Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas, eller att användningen av personuppgifterna begränsas.
 
Därutöver har du rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. 
Klagomål
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen, som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.
Vem är ansvarig? 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är 
Gr8it Sundsvall AB, org.nr 556969-1685
Adress: Hjortvägen 5 861 42 Sörberge 
Webbadress www.gr8it.se
Kontaktuppgifter för dataskyddsombud
Benny@gr8it.se 0701 844 616

Gr8it Sundsvall AB

Hjortvägen 5

860 30 Sörberge

Mobil 0701 844 616

Organisationsnummer 556969-1685

Bankgiro                   542-3470

© 2016 Gr8it